Regulamin

REGULAMIN BIEGU

LOBO MUROWANA DYCHA JUNIOR

 1. Cel

Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych jako zdrowego stylu życia oraz czynnego spędzania czasu.

Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży,

Promocja Miasta i Gminy Murowana Goślina.


 1. Sponsor tytularny: LOBO TECHNIK

Impreza jest współfinansowana ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Miasta i Gminy Murowana Goślina.


 1. Organizatorzy:

Mak Active Tomasz Makowski
ul. Kościelna 19/66, 60-536 Poznań
Tomasz Makowski, telefon: 698 050 150

Gmina Murowana Goślina
Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
Arkadiusz Bednarek, telefon: 500 078 626

MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.
Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

Współpraca organizacyjna:
Stowarzyszenie „Jedna Chwila”
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,
Młodzieżowa Rada Miejska w Murowanej Goślinie,


 1. Termin i miejsce
 1. Impreza odbędzie się 25 sierpnia 2019 roku (niedziela) w godzinach od 8.30 do 10.30,
 2. Miejsce: Stadion Miejski, ul Mściszewska, Murowana Goślina
 3. Biuro zawodów dla dzieci pracować będzie:
  • w sobotę w dniu 24.08.2019 r. od godz. 15.00 do godz. 17.30 w Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Mściszewska 10 w Murowanej Goślinie,
  • w niedzielę w dniu 25.08.2019 r. od godz. 8:00 do godz. 9:45 w miejscu zawodów na Stadionie Miejskim, ul. Mściszewska w Murowanej Goślinie.
 4. W ramach imprezy odbędzie się 14 biegów dla następujących grup wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:
  • 8.30 - dla dzieci od 0 do 2 lat – dystans ~~100 m (kategoria D1, C1)
  • 8.45 - dla dzieci od 3 do 4 lat – dystans ~~100 m (kategoria D2, C2)
  • 9:00 - dla dzieci od 5 do 6 lat – dystans ~~200 m (kategoria D3, C3)
  • 9:15 - dla juniorów od 7 do 8 lat – dystans ~~400 m (kategoria D4, C4)
  • 9.30 dekoracja biegów na 200 m i 400 m (kategorie D3, D4, C3, C4)
  • godz. 9.45 - dla juniorów od 9 do 10 lat – dystans~~400 m (kategoria D5, C5)
  • godz. 10.00 - dla juniorów od 11 do 12 lat – dystans ~~800 m (kategoria D6, C6)
  • godz. 10:10 - dla juniorów od 13 do 14 lat – dystans ~~800 m (kategoria D7, C7)
  • 10.20 dekoracja biegów na 400 m i 800 m (kategorie D5, D6, D7, C5, C6, C7)
 5. W kategoriach D1, D2, C1, C2 rodzice mogą uczestniczyć w biegu z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku. W kategoriach wyższych (D3, D4, D5, D6, D7, C3, C4, C5, C6, C7) dzieci uczestniczą w biegu samodzielnie. Nie respektowanie zapisu regulaminu może powodować dyskwalifikację.
 6. W przypadku spóźnienia się na start Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w biegu w wyższej kategorii wiekowej. W takiej sytuacji dziecko nie będzie jednak klasyfikowane w rywalizacji o miejsca 1-3.
 7. W przypadku startu dzieci z niepełnosprawnością ruchową, umysłową lub wadą genetyczną organizator dopuszcza start w kategorii niższej niż wynika to z daty urodzenia. W takim przypadku dziecko, będzie wyłączone z klasyfikacji najlepszych na mecie.


 1. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie elektroniczne, poprzez formularz na stronie www.murowanadycha.pl

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • datę urodzenia dziecka
  • imię i nazwisko rodzica zgłaszającego
  • kontaktowy
  • nazwę klubu lub szkoły podstawowej /nieobowiązkowo/
 2. Opłata startowa za udział w biegu od uczestnika wynosi 15 zł.
 3. Wpisanie na listę startową następuje po uiszczeniu opłaty startowej on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 4. Wprowadza się limit uczestników – 150
 5. W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników – (150) – będzie możliwość dopisania dziecka w dniu biegu.
 6. Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu www.murowanadycha.pl
 7. Opłata uprawnia uczestnika do startu w biegu w określonej według daty urodzenia kategorii wiekowej. Decydująca o przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej będzie ilość ukończonych lat uczestnika w dniu biegu tj. 25.08.2019 r.
 8. Podczas weryfikacji uczestników w biurze zawodów obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Opłata startowa jest przeznaczona na koszty organizacji biegu.
 10. Pakiet startowy jest odbierany na podstawie dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna
 11. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę sportową.
 12. Rozmiary:
  • 4 (szerokość 35, długość 50)
  • 8 (szerokość 41, długość 55)
  • 12 (szerokość 43, długość 60)
  • 16 (szerokość 46, długość 65)


 1. Nagrody
 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy odlewany medal oraz napój i talon na lody wręczany na mecie każdego z biegów.
 2. W kategoriach najmłodszych (D1, D2, C1, C2) każdy z uczestników zostaje zwycięzcą.
 3. Zwycięzcy biegów (pierwsza trójka) w każdej z pozostałych kategorii (D3-D7, C3-C7) zostaną zaproszeni na podium. Dekoracja będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach zgodnie z harmonogramem z pkt 3.4.


 1. Uwagi końcowe
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie zawodów.
 2. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność swojego rodzica/opiekuna prawnego, który ponosi związane z tym ryzyko. Rodzic wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż dziecko startuje na jego odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach sportowych wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na portalu facebook.com na profilu Murowana Dycha, stronie internetowej murowanadycha.pl oraz drogą mailową.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Zawodników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegów.
 8. Uczestnicy biegów będą mogli skorzystać ze wszystkich dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
 10. Pakiet może zostać przepisany na innego uczestnika w terminie do miesiąca przed imprezą tj. 30 lipca 2019 r. W takiej sytuacji wymagany jest kontakt mailowy na adres kontakt@murowanadycha.pl


 1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników Lobo Murowana Dycha Junior będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy, wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, w celu przygotowania wyników, promocji imprezy oraz w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Lobo Murowana Dycha Junior obejmuje także opublikowanie listy wyników z uwzględnieniem imienia i nazwiska, rocznika urodzenia, nazwy klubu i miejscowości uczestnika biorącego udział w imprezie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do zawodów uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);


KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Mak Active Tomasz Makowski
tel.: 698 050 150

Gmina Murowana Goślina Arkadiusz Bednarek
tel.: 500 078 626
e-mail: kontakt@murowanadycha.pl


Zespół Organizacyjny:

Tomasz Makowski, Arkadiusz Bednarek – koordynatorzy,

Monika Paluszkiewicz, Sławomir Malec, Paweł Kubiński, Adam Habrych, Piotr Niedźwiedź, Michał Cieślak, Piotr Hildebrandt, Łukasz Lech, Maciej Krysztofiak, Robert Walkowiak